Všeobecné obchodní podmínky

Pomáháme Vám dostat se do lepší kondice. Jmenujeme se „Železná koule“, jsme provozovatelem transformačního programu A12 (dále jen „Program"), jak to u nás chodí.

Tyto Podmínky se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb. Program a tréninky zajišťuje, a provozovatelem je:

Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem Křemencova 178/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „provozovatel“), telefon: +420 773 729 852, e-mail: [email protected].

Uživatelem jste pak vy, tedy člověk, který se účastní Programu.

1. Seznámení se s Podmínkami

1.1 Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2 Přihlášením se do Programu přes web provozovatele https://amazing12.cz/ (dále jen „web provozovatele“) souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

2. Náplň Programu

2.1 65 tréninků (13 týdnů) – sestavení tréninkového plánu a kontrola jeho dodržování. K tomu 2 tréninkové týdny navíc pro vyčerpání případných náhrad omluvených tréninků.

2.2 Doporučení vhodných principů stravování a možnost následné konzultace.

2.3 Konzultace s trenérem ohledně výsledků cvičení případně způsobu provedení cviků.

2.4 Tréninky Programu probíhají v tělocvičně v ulici Opatovická 18, Praha 1, Krátká 22, Praha 10 nebo Argentinská 24, Praha 7. Tělocvičnu a skupinu, ve které uživatel cvičí, si uživatel zvolí před nástupem do Programu po konzultaci s provozovatelem. Změna je pak možná pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.

3. Odpovědnost provozovatele

3.1 Uživatel musí pro úspěšnou registraci do Programu dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do tělocvičny povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele.

3.2 Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá návštěva tělocvičny nebo jiný úkon v rámci Programu je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit uživateli výkon sportovních aktivit v tělocvičně, a to bez náhrady.

3.3 Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňky. Je pak povinen své věci si při odchodu odnést a nechat skříňku odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady uživatele otevřena a vyklizena.

3.4 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených uživateli do tělocvičen.

4. Program, tréninky a pravidla chování v tělocvičně

4.1 V tělocvičně probíhají pouze tréninky pod vedením či za asistence trenérů dle předem daných rozpisů. Trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut.

4.2 Součástí Programu jsou fotografie uživatele před nástupem do Programu a po jeho dokončení. Podmínkou je, že se uživatel termínů focení zúčastní. Termíny jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem. Provozovatel může tyto fotografie využít ke svým marketingovým účelům, a to pouze se souhlasem uživatele.

4.3 Tréninky probíhají každý všední den od pondělí do pátku v předem určený čas.

4.4 Uživatel si může po předchozí domluvě s provozovatelem nahradit zameškaný trénink v jiné skupině (v jiný termín), a to pouze za předpokladu, že zameškaný trénink bude uživatelem zrušen nejpozději do jedné hodiny před začátkem plánovaného tréninku, a dále že ve skupině a v termínu, kdy si chce uživatel termín nahradit, je volná kapacita.

4.5 Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy v jiný termín. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

4.6 Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

4.7 Uživatel neruší ostatní uživatele při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán trenérem z tréninku i bez náhrady.

4.8 Uživatel je povinen se řídit instrukcemi trenéra. V případě, že opakovaně nebude respektovat nařízení trenéra, může být z lekce nebo z Programu vykázán bez náhrady.

4.9 Vstup do tělocvičny je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení a obuvi (to posoudí provozovatel).

4.10 Uživatel je povinen používat vybavení tělocvičny pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí trenéra. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení tělocvičny je zakázáno, pokud není výslovně povoleno.

4.11 Při cvičení s nakládacími činkami musí uživatel vždy používat uzávěry nakládacích os.

4.12 Po ukončení cvičení jsou uživatelé povinni ukládat nářadí na předem určená místa.

4.13 V prostorách tělocvičny je zakázáno odhazovat kettlebell nebo činky z výšky na zem anebo třeba na někoho jiného.

4.14 V tělocvičně, kde Program probíhá, se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky.

4.15 Do tělocvičny je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

4.16 V tělocvičně je zákaz parkování jízdních kol či dětských kočárků.

4.17 V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví uživatele je možno využít pro zavolání první pomoci telefonu na recepci.

4.18 Lékárnička je pro případ potřeby umístěna v prostoru tělocvičny nebo recepce.

4.19 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví. Uživatel se zavazuje nahradit provozovateli škodu, která provozovateli vznikne porušením povinnosti uživatele vyplývající z těchto Podmínek.

4.20 Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady, škody a havárie neprodleně trenérovi, provozovateli nebo obsluze tělocvičny. V případě poškození či ztráty zařízení či vybavení tělocvičny je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

4.21 Provozovatel průběžně poskytuje uživateli v rámci Programu i on-line poradenství, dle svých možností a v rozsahu dle svého uvážení jako odborníka.

4.22 Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v tělocvičně pořádek a čistotu.

4.23 Není dovoleno přenášet zařízení či vybavení tělocvičny mimo prostor tělocvičny.

5. Cena Programu

5.1 Konkrétní výše ceny Programu a způsob její úhrady jsou stanoveny na webu provozovatele. V případě, že uživatel neuhradí Cenu Programu v termínu její splatnosti, je z Programu vyloučen a není dále oprávněn využívat v rámci Programu tělocvičny, trenéry provozovatele ani další jím nabízené služby.

5.2 Závaznou objednávkou Programu provedenou prostřednictvím registračního formuláře na webu provozovatele se uživatel zavazuje uhradit celou jeho cenu, i kdyby Program z jakéhokoli důvodu nedokončil.

5.3 Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy a uhrazená cena Programu je nevratná z důvodu následujících specifik poskytované služby: Uživatele registrujeme v rámci Programu k účasti na tréninku v konkrétním časovém období, v konkrétní dny a v konkrétním čase, kdy tento konkrétní datum a čas předem vyhradíme pro uživatele tak, aby bylo možné uskutečnit celý Program kapacitně a za účasti trenéra, jehož čas je také předem vyhrazen pro konkrétní uživatele. Poskytovaná služba je přizpůsobena osobním potřebám uživatele co do fyzické kondice, tak co do jeho časových možností účasti v Programu.

5.4 V případě závažného či opakovaného porušení těchto Podmínek může provozovatel uživatele z Programu vyloučit. V takovém případě nemá uživatel nárok na vrácení uhrazené ceny Programu ani její části.

5.5 V Případě, že nezávisle na vůli provozovatele nebude moci provozovatel z důvodu vyšší moci (např. z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení) poskytovat své služby a/nebo je na základě těchto důvodů bude moci poskytovat jen v omezeném režimu, není uživatel oprávněn po provozovateli požadovat náhradu zmeškaných a/nebo nevyčerpaných tréninků v Programu a provozovatel není povinen uživateli jakkoliv kompenzovat uživatelem nevyčerpaný Program. Uživateli v takovém případě nevznikají po Provozovateli ani žádné jiné nároky (náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

6. Uplatnění případné reklamace

6.1 Nesplní-li provozovatel své povinnosti vůči uživateli řádně a včas, může uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

6.2 V reklamaci musí uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

6.3 Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

6.4 Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na zrušení účasti v Programu nebo na slevu z ceny Programu.

6.5 Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 K zabezpečení protipožární prevence v tělocvičnách jsou vydány zvláštní pokyny, které jsou vyvěšeny v každé tělocvičně. Je povinností všech uživatelů se s nimi seznámit a dodržovat je.

7.2 Provozovatel negarantuje dosažení jakýchkoli vizuálních, estetických a fyzických výsledků uživatele poté, co uživatel Program dokončí.

7.3 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv poskytování služeb. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého uživatele mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele, tělocvičny či Programu, nebo pokud daný uživatel poruší tyto Podmínky. V takovém případě nahradí jednotlivým uživatelům poměrnou část ceny za Program.

7.4 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má nainstalovaný monitorovací systém označený odpovídající vývěskou, který má za cíl zabezpečit co nejlepší podmínky, bezpečnost uživatelů, jakož i ochranu zdraví, majetku provozovatele a prostor tělocvičen.

7.5 Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele, které uživatel sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby provozovatel mohl plnit své právní povinnosti. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji provozovatele („Zásady“), ve kterých je uvedeno, jakým způsobem provozovatel nakládá s osobními údaji uživatele, jaké informace o uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet veškerých práv uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

7.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.7. Spotřebiteli je k dispozici také Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. září 2023