Všeobecné obchodní podmínky programů Amazing 6 a Amazing 12

Pomáháme Vám dostat se do lepší kondice. Jmenujeme se „Železná koule“, jsme provozovatelem transformačních programů Amazing 6 a Amazing 12 (dále jen „Program“ nebo jednotlivě „Program A6“ nebo „Program A12“) a zde se dozvíte pravidla (dále jen „Podmínky“), jak to u nás chodí.

Tyto Podmínky se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem Křemencova 178/10, Nové Město, Praha 1 110 00 (dále jen „provozovatel“), telefon: 00420 773 729 852, Kontaktní e-mail provozovatele pro program A6: [email protected]_ Kontaktní e-mail provozovatele pro program A12: [email protected]

Uživatelem jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní Programu.

1. Seznámení se s Podmínkami

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Při závazném přihlášením do Programu souhlasíte s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby Vám přišla přísná.

1.3. O souhlas s těmito Podmínkami budete požádáni při vyplnění Vašich údajů do webového formuláře registrace. Před zaškrtnutím souhlasu s těmito Podmínkami jste povinni si je důkladně pročíst.

2. Přihlášení do Programu

2.1. Nezávazná registrace do Programu je možná zejména přes web provozovatele https://amazing6.cz/ u Programu A6 a https://amazing12.cz/ u Programu A12 (dále společně jen „web provozovatele“), kde najdete tyto Podmínky, které doporučujeme důkladně pročíst na webu provozovatele už před nezávaznou registrací.

2.2. Při nezávazné registraci od Vás zjistíme kromě kontaktních údajů také, do kterého gymu chcete chodit a v jaké časy. Zaevidování Vašeho nezávazného zájmu o Program Vám potvrdíme e-mailem, v němž Vám pošleme odkaz na video se všemi podstatnými informacemi o Programu.

2.3. Následně Vás kontaktujeme, abychom si s Vámi potvrdili, že máte zájem o to, abychom Vám drželi místo v konkrétní tréninkové skupině. Místo v tréninkové skupině pro Vás budeme držet předběžně rezervované následujících 5 pracovních dní.

2.4. Po rezervaci místa v tréninkové skupině Vám zašleme e-mail s informací, že Vám držíme místo v domluvené tréninkové skupině 5 pracovních dní a také se zdravotním dotazníkem a formulářem k vyplnění platebních údajů.

2.5. Pokud budete mít zájem si s námi závazně domluvit účast v rezervované tréninkové skupině a seznámili jste se s cenou Programu a se způsobem jejího zaplacení, vyplňte závaznou objednávku zaslanou odkazem v e-mailu, kterým potvrdíme rezervaci. Ve formuláři závazné objednávky jste povinni vyplnit své osobní a kontaktní údaje. Formulář závazné objednávky obsahuje také povinné vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami a se Zásadami ochrany Vašich osobních údajů. Bez vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami a se Zásadami ochrany Vašich osobních údajů Vám bohužel nemůžeme umožnit účast v Programu.

2.6. Kliknutím na pole „Potvrdit a zaplatit“ ve formuláři závazné objednávky je vytvořena závazná registrace do Programu a v tento moment je mezi Vámi a provozovatelem uzavřena závazná smlouva o účasti v Programu. Přijetí závazné registrace do Programu Vám potvrdíme e-mailem.

2.7. Podmínkou účasti v Programu je vyplnění Zdravotního dotazníku. Zdravotní dotazník musí být vyplněný nejpozději v den začátku Programu.

3. Náplň Programu

3.1. Náplň Programu platná pro Program A6: 35 tréninků (7 týdnů) – sestavení tréninkového plánu a kontrola jeho dodržování. K tomu 1 tréninkový týden navíc pro vyčerpání případných náhrad omluvených tréninků.

3.2. Náplň Programu platná pro Program A12: 65 tréninků (13 týdnů) – sestavení tréninkového plánu a kontrola jeho dodržování. K tomu 2 tréninkové týdny navíc pro vyčerpání případných náhrad omluvených tréninků.

3.3. Doporučení vhodných principů stravování a možnost následné konzultace.

3.4. Konzultace s trenérem ohledně výsledků cvičení případně způsobu provedení cviků.

3.5. Tréninky Programu probíhají v našich tělocvičnách. Adresy tělocvičen jsou dostupné na webu Programu. Tělocvičnu a skupinu, ve které budete cvičit, si zvolíte před nástupem do Programu po konzultaci s provozovatelem. Změna je pak možná pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit místo konání Programu (před začátkem Programu i v jeho průběhu). Může se tak stát ale pouze výjimečně v případech, kdy z objektivních důvodů nebude možné tréninky ve zvolené tělocvičně konat (zejména havárie, výpadek energií, konec nájmu, ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatelů).

3.7. Dojde-li ke změně místa konání Programu před jeho začátkem, budeme Vás o tom informovat a nabídneme Vám jinou tělocvičnu, nebo můžete svou účast v Programu zrušit a my Vám vrátíme zálohu. V takovém případě nemá uživatel ani provozovatel právo na náhradu škody.

3.8. K dočasné změně místa konání Programu (tréninků) v jeho průběhu může dojít jedině z důvodu objektivní nemožnosti tréninky konat v místě dohodnutém v objednávce. V takovém případě nemá uživatel právo svou účast v Programu zrušit. Uživatel nemá právo na náhradu škody.

3.9. K trvalé změně místa konání Programu (tréninků) v jeho průběhu může dojít pouze výjimečně z důvodu dlouhodobé objektivní nemožnosti tréninky konat v místě dohodnutém v objednávce (například když nám skončí nájem). Pokud již Program začal, určitě doporučujeme jej dokončit a nabídneme Vám jinou tělocvičnu. Pokud uživatel nebude souhlasit se změnou místa konání Programu, může odstoupit od smlouvy a bude mu vrácena poměrná část ceny Programu (vypočteno dle dokončených dní a ceny Programu á den trvání Programu). Uživatel ani provozovatel nemá právo na náhradu škody.

4. Odpovědnost provozovatele

4.1. Pro úspěšnou registraci do Programu musíte dosáhnout věku minimálně 18 let.

4.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za Váš aktuální zdravotní stav. Každá návštěva tělocvičny nebo jiný úkon v rámci Programu je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit Vám výkon sportovních aktivit v tělocvičně, a to bez náhrady.

4.3. Na odkládání věcí užívejte k tomu určená místa. Po skončení cvičení jste si povinni své věci si odnést. V tělocvičnách, kde jsou k odkládání osobních věcí skříňky, musí být skříňka při odchodu z tělocvičny vždy uživatelem vyklizena a uvolněna. V případě, že toto nebude splněno, může být skříňka na náklady uživatele otevřena a vyklizena.

4.4. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do tělocvičen. Nemůžeme ručit za Vaše věci, pokud nebudou odložené na místo k tomu určené.

5. Program, tréninky a pravidla chování v tělocvičně

5.1. První den Programu se seznamte s Bezpečnostním desaterem Programu A6/A12, který najdete v manuálu pro účastníky Programu.

5.2. Účastníci Programu jsou povinni řídit se pravidly danými pro konkrétní tělocvičnu či její část. Jde především o pravidla, která jsou v daném místě vyvěšena nebo o kterých je informovali trenéři. Zejména se se to týká provozního řádu (chování v tělocvičně), protipožárních předpisů (např. označení nouzových východů a zákaz jejich blokace) a pravidel odkládání osobních věcí na k tomu určená místa. V případě porušení těchto pravidel může být uživatel z tělocvičny vykázán.

5.3. V tělocvičně probíhají tréninky zejména pod vedením či za asistence trenérů dle předem daných rozpisů. Trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut. Do tělocvičen mohou přijít a cvičit v nich i bez asistence trenéra (konkrétní hodiny u konkrétních tělocvičen jsou uvedeny na webu) pouze ti, kdo Program již alespoň jednou absolvovali (repetenti), nebo ti kteří se sice Programu účastní poprvé, ale mají za sebou alespoň první měsíc Programu. Při cvičení bez asistence trenéra za svoji bezpečnost a zdraví při cvičení v tělocvičně živatel odpovídá sám a je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

5.4. Součástí Programu jsou Vaše fotografie před nástupem do Programu a po jeho dokončení. Podmínkou je, že se termínů focení zúčastníte. Termíny jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem. Provozovatel může tyto fotografie využít ke svým marketingovým účelům, a to pouze s Vaším souhlasem.

5.5. Tréninky probíhají každý všední den od pondělí do pátku v předem určený čas.

5.6. Po předchozí domluvě s provozovatelem si můžete nahradit zameškaný trénink v jiné skupině (v jiný termín), a to pouze za předpokladu, že trénink zrušíte nejpozději do jedné hodiny před začátkem plánovaného tréninku, a dále že ve skupině a v termínu, kdy si chcete termín nahradit, je volná kapacita.

5.7. Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy v jiný termín. V takovém případě Vám nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s výše uvedeným.

5.8. Při cvičení jste povinni dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

5.9. Uživatel neruší ostatní uživatele při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán trenérem z tréninku i bez náhrady.

5.10. Jste povinni se řídit instrukcemi trenéra. V případě, že opakovaně nebudete respektovat nařízení trenéra, můžete být z lekce nebo z Programu vykázáni bez náhrady.

5.11. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí provozovatel).

5.12. Jste povinni používat vybavení tělocvičny pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí trenéra. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení tělocvičny je zakázáno, pokud není výslovně povoleno.

5.13. Při cvičení s nakládacími činkami musíte vždy používat uzávěry nakládacích os.

5.14. Po ukončení cvičení jste povinni ukládat nářadí na předem určená místa.

5.15. V prostorách tělocvičny je zakázáno odhazovat kettlebell nebo činky z výšky na zem anebo třeba na někoho jiného.

5.16. V tělocvičně, kde Program probíhá, se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky.

5.17. Do tělocvičny je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

5.18. V tělocvičně je zákaz parkování jízdních kol či dětských kočárků.

5.19. V případě úrazu nebo jiného ohrožení zdraví uživatele je možno využít pro zavolání první pomoci telefonu na recepci.

5.20. Lékárnička je pro případ potřeby umístěna v prostoru tělocvičny nebo recepce.

5.21. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví. Uživatel se zavazuje nahradit provozovateli škodu, která provozovateli vznikne porušením povinnosti uživatele vyplývající z těchto Podmínek.

5.22. Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady, škody a havárie neprodleně trenérovi, provozovateli nebo obsluze tělocvičny. V případě poškození či ztráty zařízení či vybavení tělocvičny je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit.

5.23. Provozovatel Vám průběžně poskytuje v rámci Programu i on-line poradenství, dle svých možností a v rozsahu dle svého uvážení jako odborníka.

5.24. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v tělocvičně pořádek a čistotu.

5.25. Není dovoleno přenášet zařízení či vybavení tělocvičny mimo prostor tělocvičny.

6. Cena Programu a způsob placení

6.1. Celou cenu Programu jste povinni zaplatit od chvíle, kdy potvrdíte závaznou registraci do Programu kliknutím na pole „Potvrdit a zaplatit“. Závaznou objednávkou Programu provedenou prostřednictvím registračního formuláře se zavazujete uhradit celou jeho cenu, i když byste Program z jakéhokoli důvodu nedokončil/a.

6.2. Provozovatel je plátcem DPH, a proto k účtované ceně Programu musíme připočítávat DPH. Výjimečně se může stát, že se výše DPH nebo jiné daně, která bude dopadat na naše služby a tím i na cenu Programu, změní. V takovém případě bohužel musíme jednostranně upravit cenu Programu a navýšit nebo snížit ji o rozdíl v DPH nebo jiné dani.

6.3. Cena Programu se platí po částech. Nejdřív musíte zaplatit zálohu na základě první zálohové faktury, nejpozději ale do 7 dní od vystavení první zálohové faktury. Pozor, i když nezaplatíte zálohu, máme právo po Vás vymáhat celou cenu Programu, protože jsme Vám závazně drželi místo v tréninkové skupině. Záloha musí být uhrazena před začátkem Programu. Pokud záloha před začátkem Programu nebude uhrazena, má provozovatel právo Vás nepustit do tělocvičny a neumožnit Vám účast v Programu do řádného zaplacení.

6.4. Cena Programu A6 se platí takto:
1. Záloha na základě první zálohové faktury nejpozději ale do 7 dní od vystavení první zálohové faktury.
2. Zbývající část ceny Programu nejpozději do konce 3. týdne Programu A6 na základě druhé zálohové faktury.

6.5. Cena Programu A12 se platí takto:
1. Záloha na základě první zálohové faktury nejpozději ale do 7 dní od vystavení zálohové faktury.
2. První část ceny Programu nejpozději do konce 3. týdne Programu A12 na základě zálohové faktury.
3. Druhá část ceny Programu nejpozději do konce 6. týdne Programu A12 na základě zálohové faktury.
4. Třetí část ceny Programu nejpozději do konce 9. týdne Programu A12 na základě zálohové faktury.

6.6. Informaci o aktuální výši ceny Programu a způsobu její úhrady Vám pošleme e-mailem spolu s potvrzením rezervace místa v tréninkové skupině. Aktuální ceny jsou také stanoveny na webu provozovatele.

6.7. Při opakované účasti v Programu Vám poskytneme repetentskou slevu.

6.8. V případě, že uživatel neuhradí Cenu Programu v termínu její splatnosti, je z Programu vyloučen a není dále oprávněn využívat v rámci Programu tělocvičny, trenéry provozovatele ani další jím nabízené služby.

6.9. V případě závažného či opakovaného porušení těchto Podmínek může provozovatel uživatele z Programu vyloučit. V takovém případě nemá uživatel nárok na vrácení uhrazené ceny Programu ani její části.

6.10. V případě, že nezávisle na vůli provozovatele nebude moci provozovatel z důvodu vyšší moci (např. z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení) poskytovat své služby a/nebo je na základě těchto důvodů bude moci poskytovat jen v omezeném režimu, není uživatel oprávněn po provozovateli požadovat náhradu zmeškaných a/nebo nevyčerpaných tréninků v Programu a provozovatel není povinen uživateli jakkoliv kompenzovat uživatelem nevyčerpaný Program. Uživateli v takovém případě nevznikají po Provozovateli ani žádné jiné nároky (náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

7. Právo odstoupit od smlouvy a storno podmínky

7.1. Závaznou objednávku Programu můžete zrušit do 14-ti dnů od jejího odeslání. Do 14-ti dnů od vytvoření závazné objednávky máte právo odstoupit od smlouvy o účasti v Programu uzavřené s provozovatelem přes internet. V takovém případě zrušíme Vaši registraci do Programu a nebudeme Vám dále držet místo v konkrétní tréninkové skupině. Odstoupení od smlouvy nám můžete zaslat na e-mail, poštou, datovou schránkou, sdělit nám to osobně na recepci, zavolat nám nebo k odstoupení od smlouvy využít formulář, který najdete na webu provozovatele. V případě odstoupení od smlouvy Vám zašleme zpět uhrazenou zálohu na bankovní účet, z něhož jsme zálohu obdrželi.

7.2. Právo na odstoupení do smlouvy a zrušení závazné objednávky do 14-ti dnů od jejího odeslání však nemáte v případě, že Vámi zvolený Program začne 13 a méně dní od odeslání závazné objednávky. Uhrazená záloha je v takovém případě nevratná z důvodu následujících specifik poskytované služby: Uživatele registrujeme v rámci Programu k účasti na tréninku v konkrétním časovém období, v konkrétní dny a v konkrétním čase, kdy tento konkrétní datum a čas předem vyhradíme pro uživatele tak, aby bylo možné uskutečnit celý Program kapacitně a za účasti trenéra, jehož čas je také předem vyhrazen pro konkrétní uživatele. Poskytovaná služba je přizpůsobena osobním potřebám uživatele co do fyzické kondice, tak co do jeho časových možností účasti v Programu. Děkujeme za pochopení.

7.3. Když byste chtěli svoji účast v Programu a tím i závaznou objednávku zrušit víc než 14 dnů od jejího vytvoření, platí tyto storno podmínky:
100 % zálohy Vám vrátíme zpět, zrušíte-li závaznou objednávku 30 a více dní před zahájením Programu.
50 % zálohy Vám vrátíme zpět, zrušíte-li závaznou objednávku 29 - 14 dní před zahájením Programu, protože v takovém případě účtujeme storno poplatek ve výši 50 % zálohy.
0 % zálohy dostanete zpět, zrušíte-li závaznou objednávku 13 a méně dní před zahájením Programu. Záloha je v takovém případě nevratná.

8. Uplatnění případné reklamace služeb

8.1. Nesplní-li provozovatel své povinnosti vůči Vám řádně a včas, můžete samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u provozovatele písemně (postačí e-mailem z adresy, kterou jste uvedli při registraci) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

8.2. V reklamaci musíte barvitě vylíčit, proč ji podáváte, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžujete.

8.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

8.4. Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Provozovatel negarantuje dosažení jakýchkoli vizuálních, estetických a fyzických výsledků uživatele poté, co Program dokončí.

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv poskytování služeb. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého uživatele mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele, tělocvičny či Programu. V takovém případě nahradí jednotlivým uživatelům poměrnou část ceny za Program.Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv poskytování služeb také pokud porušíte tyto Podmínky a Bezpečnostní desatero Programu A6/A12.

9.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele, které uživatel sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby provozovatel mohl plnit své právní povinnosti. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji provozovatele („Zásady“), ve kterých je uvedeno, jakým způsobem provozovatel nakládá s osobními údaji uživatele, jaké informace o uživateli ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet práv uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.5. Spotřebiteli je k dispozici také Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Provozovatel si rovněž vyhrazuje možnost tyto podmínky jednostranně měnit a doplňovat. O změně podmínek budou uživatelé informováni e-mailem. Změna podmínek se však nedotkne práv a povinností vzniklých v době účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11. června 2024

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy