Zásady ochrany osobních údajů

Pomáháme vám cvičit. To s sebou jako svou nutnou (a nudnou) součást nese i práci s vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

  1. Jaké informace o vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
  2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
  3. Jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Informace, které o vás shromažďujeme

V Železné kouli si vystačíme s málem. Administrativy je u nás také málo. Přeci jen však potřebujeme některé osobní údaje, abyste u nás mohli cvičit. Vyplníte nám celé vaše jméno a příjmení, datum narození, vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon, kontaktní poštovní adresa), případně údaje z platební karty. Někdy si řekneme i o vaše fotografie.

Informace o zdravotním stavu

Dále od vás budeme potřebovat informace o vašem zdravotním stavu. Informace o zdravotním stavu od vás získáme vyplněním Zdravotního dotazníku, který je zasílán e-mailem v rámci procesu registrace do programu. Chceme si být jisti tím, že náš program zvládnete, proto musíme předem vědět, jestli nemáte zdravotní problémy, které by vás z účasti v programu ze zdravotních důvodů vylučovaly (např. výrazná omezení pohybového aparátu), nebo kvůli kterým bude potřeba program pro vás upravit. Pokud si nebudeme jisti, budeme potřebovat potvrzení od lékaře, že zvládnete program odcvičit.

Ochraně získaných informací o zdravotním stavu věnujeme speciální pozornost, protože se jedná o citlivé údaje. Přístup k údajům o zdravotním stavu mají kromě nás pouze trenéři, kteří se bez nich neobejdou při řádném vedení programu. Vyplněné zdravotní dotazníky uložíme do naší zašifrované databáze. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nejsme schopni vámi požadované služby poskytnout (tedy kromě těch fotografií).

Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových stránkách se můžete připojit k odběru novinek (tak trochu obchodních sdělení). Budeme vám tak moci zasílat informace o novinkách, změnách v rozvrhu či zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních apod.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o zajištění Vašeho zdraví a bezpečnosti, posílání zpráv o cvičení, o případných změnách v rozvrhu, nových možnostech (člověk nikdy neví, jak budeme cvičit za pár let a co vše přichystáme), zajímavých akcích, konkrétních tipech a řešeních, ale třeba i o fakturaci či propagaci pomocí dobře vypadajících podobizen našich cvičenců (jen pokud budete výslovně souhlasit mimo tyto podmínky). Uložíme vaše osobní informace do naší zašifrované databáze. Zasláním či jiným zpřístupněním vašich osobních informací s námi uzavíráte smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme vaše osobní informace dále využívat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu (tedy po celou dobu cvičení, i kdyby to bylo jednou za uherský rok). Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naši, popřípadě vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům. Osobní údaje budou předány a zpřístupněny trenérům a dále provozovateli konkrétní tělocvičny (pokud jde o odlišný subjekt od správce osobních údajů) a dále zpřístupněny recepčním za účelem umožnění přístupu do konkrétní tělocvičny.

Zasílání novinek

V průběhu poskytování kterékoliv služby vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení povolit či omezit v rámci správy vašeho profilu. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let vás požádáme o obnovení vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu [email protected] požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme vaše osobní informace získali.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (jakože je tak skutečně zpracovávat budeme), máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] namísto o vymazání o omezení jejich použití.

Pokud vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu).

Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected] požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu [email protected].

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu [email protected], či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.