Všeobecné obchodní podmínky programu Amazing12

Pomáháme Vám dostat se do lepší kondice. Jmenujeme se „Železná koule“, jsme provozovatelem transformačního programu Amazing12 a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Trénuje a provozovatelem je:

Železná koule, s.r.o., IČ: 091 29 049, se sídlem U Blaženky 1858/11, Praha 5  150 00.

Uživatelem jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní programu Amazing12.

1. Základní pravidla

1.1 Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2 Přihlášením se do programu souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

1.3 Možnost u nás cvičit není vymahatelná a provozovatel má právo účast v programu zamítnout před jeho startem, nebo i v jeho průběhu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele, tělocvičny či programu, nebo dojde k porušení těchto Podmínek.

1.4 V tělocvičně se nesmí pít alkohol, kouřit a užívat další návykové látky.

2. Odpovědnost provozovatele

2.1 Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do tělocvičny povolen pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele.

2.2 Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá návštěva tělocvičny nebo jiný úkon v rámci programu Amazing 12 je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit uživateli výkon sportovních aktivit v tělocvičně bez náhrady.

2.3 Uživatel by měl na odkládání věcí užívat šatny, případně skříňky. Je pak povinen své věci si při odchodu odnést a nechat skříňku odemčenou. Uzamčená skříňka může být na náklady uživatele otevřena a vyklizena.

2.4 Provozovatel neodpovídá za vnesené věci, které do tělocvičny nepatří.

3. Program Amazing12 a tréninky

3.1 Tréninky programu Amazing12 probíhají v tělocvičně v ulici Opatovická 18, Praha 1, nebo Krátká 22, Praha 10, nebo Argentinská 24, Praha 7. Tělocvičnu a skupinu, ve které cvičí, si uživatel zvolí před nástupem do programu. Změna je pak možná pouze po domluvě s provozovatelem.

3.2 V tělocvičně probíhají pouze tréninky pod vedením či za asistence trenérů dle předem daných rozpisů. Trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut.

3.3 Program zahrnuje 65 tréninků (13 týdnů).

3.4 Součástí programu Amazing12 jsou fotografie uživatele před nástupem do programu a po jeho dokončení. Podmínkou je, že se uživatel termínů focení zúčastní. Termíny jsou vyhlášeny s dostatečným předstihem. Provozovatel může tyto fotografie využít k marketingovým účelům, a to pouze se souhlasem uživatele.

3.5 Tréninky probíhají každý všední den od pondělí do pátku v předem určený čas.

3.6 Uživatel si může po předchozí domluvě s provozovatelem nahradit zameškaný trénink v jiné skupině (v jiný termín).

3.7 Provozovatel může konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy.

3.8 Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

3.9 Uživatel neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným. Jinak může být vykázán i bez náhrady.

3.10 Uživatel je povinen se řídit instrukcemi trenéra. V případě, že opakovaně nebude respektovat nařízení trenéra, může být z lekce nebo z programu vykázán bez náhrady.

3.11 Vstup do tělocvičny je povolen pouze v pro cvičení vhodném oblečení (to posoudí provozovatel).

3.12 Uživatel je povinen používat vybavení tělocvičny pouze v souladu s jeho určením a dle instrukcí trenéra. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení tělocvičny je zakázáno, pokud není výslovně povoleno.

3.13 Při cvičení s nakládacími činkami musí uživatel vždy používat uzávěry nakládacích os. Po ukončení cvičení jsou uživatelé povinni ukládat nářadí na předem určená místa.

3.14 V prostorách tělocvičny je zakázáno odhazovat kettlebell nebo činky z výšky na zem anebo třeba na někoho jiného.

3.15 Uživatelé musí hlásit veškeré zjištěné závady a havárie neprodleně trenérovi, provozovateli nebo obsluze.

3.16 Provozovatel průběžně poskytuje uživateli v rámci programu Amazing 12 i on-line poradenství, dle svých možností a v rozsahu dle svého uvážení jako odborníka.

4. Odměna

4.1 Konkrétní výše odměny provozovatele je stanovena na webu provozovatele.

4.2 Vstupem do programu se uživatel zavazuje uhradit celou odměnu, i kdyby program z jakéhokoli důvodu nedokončil.

4.3 Uhrazená odměna za program je nevratná.

4.4 V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může provozovatel uživatele z programu vyloučit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Provozovatel negarantuje dosažení jakýchkoli vizuálních, estetických a fyzických výsledků poté, co uživatel program dokončí.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část odměny za program jednotlivým uživatelům.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2. 8. 2021

Našli jste informace, které jste hledali?

Pokračujte vyplněním registračního formuláře nebo nás kontaktujte.

Chcete se přihlásit?

Pokračujte k registračnímu formuláři kliknutím na tlačítko.

Chcete ještě něco vědět?

Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky.

Proč chceme, abyste vyplnili registrační formulář?

Chceme pracovat s lidmi, kteří nehledají zkratky a rychlá řešení, ale umí zabrat a udělat změnu. Vyplnění formuláře nám umožní poznat vás trochu blíž a udělat si představu o tom, co vás motivuje, co od Amazing 12 čekáte a za jakým účelem se chcete přihlásit.

E-mail

info@zeleznakoule.cz

Telefon

 +420 608 177 332